Pharma Lab JAPAN 2019 ; 1st Pharmaceutical R&D Expo (July 3 – 5, Tokyo, JAPAN)

Visit us at the Pharma Lab JAPAN 2019 1st Pharmaceutical R&D Expo (July 3 – 5) at Tokyo Big Sight Aomi Halls (Tokyo, Japan).